Pappaperm og foreldrepenger – Dette har du rett på

6 aug

Jeg har rimelig god oversikt over hva folk leser på denne bloggen og jeg ser at min gamle artikkel om pappaperm og foreldrepenger er mildt sagt godt besøk. Dessverre er den en smule utdatert. Så for å hjelpe på dette, og få en stabil klikkvinner på denne pappabloggen, gir jeg dere her en oppdatert og enkel oversikt over hva vi fedre har krav på når det gjelder foreldrepenger. Jeg tar utgangspunkt i barn født etter 1. juli 2014, altså som gir rett til minst 10 uker pappaperm, men jeg vil selvfølgelig oppfordre alle til å ta mer.

Om noe er feil, selv om jeg aldri tar feil, så si gjerne ifra, så vil det bli rettet opp:

Følg Superpapsen på Facebook.

100% eller 80% – Hva lønner seg?
Foreldrepenger beregnes ut fra inntekten til den personen som har permisjon. Du må da ha hatt inntekt seks av de siste ti månedene og stønaden beregnes ut fra dette. Men aller først må en velge om en vil ha 100 prosent lønn under permisjon eller 80 prosent lønn. Dette må mor og far bli enige om før mor søker om foreldrepenger. En kan nemlig ikke bytte underveis. Fordelen med 80% er at en får 59 uker med permisjon til sammen. Til forskjell får en 49 uker om en velger 100 prosent lønn.

Om du går for 80% lønn får du altså automatisk lengre permisjon. MEN: Du taper også de facto penger på dette. Jeg er ikke noe matematisk geni, men her kan du lese forklaringen. Du taper noen tusen, eller mange tusen, om du går for 80%. Om du er flink til å spare lønner det seg da å velge 100% og ta permisjon uten lønn de resterende ukene. Men her kommer det an på dine spareevner da.

Denne prosentandelen påvirker i prinsippet ikke fars permisjon. Den er uansett på 10 uker, men om en har lenger permisjon samlet så kan det jo kanskje dryppe litt på far. Så lenge mor er sysselsatt med jobb eller studier, så kan far ta så mye permisjon en måtte ønske. Det er bare 10 av ukene, hvorav 6 må være i den første tiden, som i prinsippet må tas av mor.

Om mor ikke har rett på foreldrepenger og har mottatt engangsstønad så faller fedrekvoten helt bort.

Må jeg gjøre noe aktivt?
Ja, du må søke nav om foreldrepenger for far. Det kommer ikke automatisk selv om mor har fått innvilget foreldrepenger. Dette fordi fars utbetaling beregnes av hans inntekt. Søknaden må være inne før mors permisjon går ut, og helst litt før slik at NAV får tid til å behandle søknaden. Om du vil ha utsatt permisjon må du også søke om det. Om du ikke søker før du går ut i permisjon risikerer du å gå glipp av permisjonsdager.

Hvor mye får jeg?
NAV dekker lønn opp til litt over 523.000, eller seks ganger grunnbeløpet. Det betyr at om du har en lønn under dette så tilsier det at NAV dekker hele din lønn. Lønn utover dette må dekkes frivillig av arbeidsgiver. Det er derimot ikke så enkelt.

Om arbeidsgiver ikke ønsker å betale noe i din permisjonstid, eller om du er uten arbeid under permisjonen er det NAV alene som utbetaler pengene. Du får da ikke utbetalt tilsvarende full lønn. NAV betaler på grunnlag av din inntekt, men de deler denne opp i 30, tilsvarende antall dager i en normalmåned, og betaler ut dagpenger, men ikke for helger og helligdager. Dette betyr at du får utbetalt noe mindre enn det du er vant med om ikke arbeidsplassen din dekker det resterende.

Si at du normalt f.eks. får 35.000 i netto i måneden. NAV sin beregning for februar blir da følgende:

35.000 / 30 = 1166 kroner i dagpenger. I februar er det 25 arbeidsdager i år. Du får da utbetalt 29.150 kroner før skatt fra NAV, noe som er litt mindre enn det du er vant med. Utbetalingen vil variere fra måned til måned basert på antall helger og helligdager, men du kan regne med å få noe mindre utbetalt enn normalt.

Det beste er da å ha en arbeidsgiver som dekker resterende beløp.

Får jeg feriepenger?
NAV dekker kun feriepenger for de første 12 ukene av den samlede permisjonen. Den delen som gjerne tilfaller pappa dekkes da ikke. Men er du heldig så har du en arbeidsgiver som likevel betaler ut feriepenger, men det er ikke noe krav for arbeidsgiver og er heller ikke normalt.

Får jeg foreldrepenger for helligdager og fridager?
Nei, NAV betaler ikke foreldrepenger for offentlige merkedager og helligdager. Med andre ord bør du vurdere å ta permisjon kun i arbeidsdager for full utbetaling. Om NAV går med på dette er jeg usikker på, og du vil trolig måtte gjennom et skjemavelde som mulig medfører at innsatsen i prinsippet ikke lønner seg.

Kontantstøtte og foreldrepenger
Om du er i permisjon og barnet har fylt ett år og du ikke har barnehageplass har du rett på kontantstøtte i tillegg til foreldrepengene. Men da må du søke om å motta det. Det kommer ikke automatisk.

Får jeg bonus?
NAV utbetaler ingen støtte for lønn i form av bonuser, jeg tviler også på at arbeidsgivere utbetaler bonuser til personer som er i permisjon om ikke bonusen er opptjent tidligere. Du får eventuelt spørre mammaen om hun har noen bonuser å by på. De kan fort være mye hyggeligere.

Jeg har gradert uttak, kan jeg jobbe overtid de dagene jeg er i arbeid?
Nei, NAV tillater ikke at en jobber mer enn den avtalte prosenten. I så fall kuttes det i permisjonstiden om en ikke søker om utsettelse for arbeidstiden en får lønn for. Men om en har en arbeidsgiver som er rund i kantene kan en avtale at overtid opparbeidet under permisjonen først settes opp og utbetales når permisjonen er forbi. Dette er selvfølgelig ikke i henhold til regelverket, så det tipset har du ikke fra meg. Alternativt kan du ta deg fri på kvelder og i helger med god samvittighet.

Hva om mor blir syk?
Om mor blir syk eller skadet og ikke kan ta seg av barnet kan du som far gå ut i permisjon. Men du vil da automatisk bruke av fedrekvoten selv om du ikke nødvendigvis vil få tid alene med barnet og vil ha to personer som trenger din hjelp. Om du må ta av permisjonen som ikke inngår i fedrekvoten må mor få legeerklæring på at hun ikke kan jobbe eller ta seg av barnet på egenhånd.

Mor har ikke jobb, jeg jobber, får jeg permisjon?
Nei, så lenge mor ikke jobber eller studerer så har ikke far rett på permisjon. Tankegangen er at så lenge mor er hjemme bør far holde seg unna, samme hvor mye skatt far har betalt inn gjennom sitt arbeid. Dette er neste store kampsak. Far kan derimot være så arbeidsledig han bare vil. Mor har uansett krav på permisjon.

Jeg kommer til å tjene fett neste år, men tjente skikkelig dårlig det siste året. Hva bør jeg gjøre?
Foreldrepengene beregnes fra det tidspunktet permisjonen starter, men du kan ta ut permisjonen når du vil inntil barnet fyller tre år. Om du da ser at størrelsen på foreldrepengene vil øke betraktelig om du venter litt så kan det lønne seg. Men du må da vurdere hvordan dette passer med barnet, barnehagestart og muligheter for at andre kan passe mens du jobber deg opp på karrierestigen.

Kan jeg ha inntekt sammen med foreldrepengene?
Ja det kan du, men du vil da få gradert uttak. Det vil si at foreldrepengene blir kuttet, trolig tilsvarende og litt til av det du tar ut i lønn. På den positive siden vil du få forlenget permisjonen tilsvarende tiden du jobber. Men her bør du være klar for et lite skjemavelde for å regne ut hvor mye permisjon du har til gode etter å ha jobbet.

Jeg er student og har tjent null det siste året. Må jeg ta pappaperm?
Nei. Om du ikke har hatt inntekt de siste månedene har ikke far rett på foreldrepenger. Mor kan da søke om å overta hans permisjonstid. Eller enda bedre, han kan vente med å ta permisjon til han har fått jobb og vært i jobb 6 måneder. Permisjonen kan tas ut når som helst innen barnet fyller 3 år, men husk at han da må søke om utsettelse. Om dette er forenelig med mors permisjon og oppstart av barnehage er en helt annen sak.

Permisjonen er slutt og jeg har ikke jobb. Hva kan jeg få?
Om permisjonen er slutt og du ikke har jobb så kan du melde deg arbeidsledig, eller arbeidssøkende som det formelt heter. Om barnet ikke går i barnehage så får du også kontantstøtte. Men du kan ikke få arbeidsledighetstrygd fordi du aktivt velger å være hjemme med barn. Du må da delta på kurs og sysselsettingstiltak arrangert av NAV og da må noen andre passe barnet på de tidspunktene. Hvis ikke vil du kun få kontantstøtte. Det aller beste er å få barnet i barnehage og finne seg en jobb. Bedre for deg, bedre for barnet.

Du blir ikke rik av å ta pappaperm og det er heller ikke gratis å ha barn. Men de sier jo at en blir rik også av gledelige opplevelser om enn ikke i form av aksjer og obligasjoner. Bare husk at du må søke om fedrepenger. De kommer ikke automatisk selv om mor får foreldrepenger.

Må jeg ta pappaperm?
Nei, ingen tvinger deg til å ta pappaperm. Men så lenge pappaen har rett til permisjon kan ikke mammaen overta pappaens 10 uker. Bør du ta pappaperm? Absolutt!

Hva skal du gjøre i pappapermen? Les mine beste tips her.

Følg Superpapsen på Facebook.

Mer info? NAVS Facebookside for foreldrepenger svarer kjapt og effektivt på de fleste spørsmål.

8 kommentar til “Pappaperm og foreldrepenger – Dette har du rett på”

 1. Ina og mini august 11, 2014 kl. 18:51 #

  Har to kommentarer:

  1.) du sier at fars utbetaling beregnes fra når permisjonen hans starter, og at han derfor kan «spekulere» i å utsette permisjon til en har steget i lønn. Min erfaring her er at utbetaling baseres på lønn i det tidspunktet en «skulle starte» pappaperm, altså rett etter mors permisjon (dersom hun tar hele fellesperioden).

  2.) Tilsvarende erfaring har jeg at dersom far er student når permisjonen hans «skulle startet», altså når mors permisjon går ut, hjelper det ingenting om far utsetter permisjonen og jobber et år for så å ta ut permisjon.. Han har forsatt ikke krav på foreldrepenger, ettersom utbetalingen baseres på når permisjonen skulle startet..

  Nå skal det nevnes at barna som jeg har erfaring med er født i nov 13 og jan 14, og som du sier er det kommet nye regler etter det.. Men er du sikker på ar dette er blitt endret?

  Ina

  • Superpapsen august 11, 2014 kl. 20:24 #

   Nå ble jeg usikker Ina. Jeg tok det for gitt at fars foreldrepenger beregnes ut fra perioden forut for når han går ut i permisjon og ikke i perioden når mors permisjon tar slutt. Sjekker opp og kommer tilbake med bedre svar om ingen andre vet fasit her?

 2. Yi november 3, 2014 kl. 22:58 #

  Hi, we are both foreigners working In Norway. Situation now for us is that my salary is around 400, 000 per year before tax which is lower than the maximum what Nav pays. My husband on the other hand has an annual pay at 1, 700,000 kroner for the past two years, but his contract will terminate on 1st march 2015. Will he still be entitled to be paid for paternity leave at the maximum amount from Nav? How should we apply for forejdtepenger in order to get most paid? My due date is 6th December and I don’t mind taking the minimum period of maternity leave as I can have unpaid leave anyway.
  Hope to hear from you soon.

  • Superpapsen november 5, 2014 kl. 15:05 #

   Hi,

   I recomend you to contact NAV through their service on Facebook: http://www.facebook.com/navforeldrepenger to get a 100% correct answer.

   But as long as you have been working 6 of the last 10 months before you take parental leave you are entitled to recieve money. NAV will pay you according to your income during these months. So probably your husband will recieve maximum amount from NAV.

   But to be sure you should check this directly with NAV on their Facebook-page.

 3. Yi november 6, 2014 kl. 00:31 #

  Thanks!

 4. Kim Helberg desember 2, 2014 kl. 16:50 #

  Sjanser på å spørre her, siden det virker som om du har bedre oversikt på dette tungt byråkratiske pappapermopplegget.

  Samboer er fulltids student og jeg har hatt fast og god inntekt i flere år. Dette betyr at hun selvsagt ikke må ha noen jobb i tillegg til tidkrevende studier. Vi fikk en sønn i juni.

  En telefonsamtale med en saksbehandler hos Nav fortalte meg at jeg aldeles ikke har rett på en eneste betalt dag hjemme med sønnen min på noe tidspunkt, siden samboeren min ikke har jobbet en eller annen arbitrær stillingsbrøk 6 av siste 10 måneder (eller noe slikt).

  Med andre ord må en gravid mor —med alt det innebærer av bekymringer og plager— i tillegg til fulltidsstudier også ha 40 eller 60% jobb (husker ikke hva brøken var), for at _far_ skal få tilbringe litt tid med barnet sitt?

 5. Sjømann januar 9, 2015 kl. 02:41 #

  Eg er sjømann, jobber turnus på 1/1. (28 dager på jobb, 28 dager hjemme), og venter ett barn. min samboer har en sønn på 1,5 år fra før. hun har ikke vært i jobb etter siste fødsel. er det då slik og forstå at jeg ikke har rett på pappaperm? altså å være hjemme med barnet med betaling ( tenkte å ta pappaperm friperioder for å heve lønnene litt..) ?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: